JML-diving

Menu
MENU

Člověk na ponorce

Člověk v uzavřeném prostoru spotřebuje kolem 30 litrů kyslíku za hodinu a emituje okolo 24 litrů oxidu uhličitého. Nebezpečná hladina oxidu uhličitého se vytváří již dříve než nastoupí nedostatek kyslíku. Například pokud se v místnosti 2,43 x 2,43 x 2,43 = 14,5 m3 nachází 10 osob, oxid uhličitý dosáhne hladinu 3% během 76 minut a hladina kyslíku klesne na 16% po 110 minutách. To jsou hladiny, při kterých se začínají objevovat významné psychologické účinky. Tyto rozdíly jsou ještě výraznější při provozních podmínkách ponorky.

ODSTRAŇOVÁNÍ OXIDU UHLIČITÉHO (CO2) je v tomto případě nejdůležitější věc při záchraně lidského života v uzavřeném prostoru.

Odstraňování CO2 se provádí obvykle pomocí chemické absorpce. Nejčastěji používanými pevnými látkami jsou: natronové vápno, hydroxid lithný, superoxid draselný. Řešení na bázi aminů se používá jako nejběžnější forma při regeneraci absorbentů. Jejich použití však vyžaduje více energie než v případě přímých chemických absorbentů.

V případě problémů spojených s odstraňováním oxidu uhličitého je třeba mít na paměti následující:

Průtok přes absorbent – záleží na objemu uzavřeného prostoru a maximální koncentrace CO2. Samozřejmě, že když pouze polovina vzduchu prochází absorbentem v daném časovém úseku, tak pouze polovina vyprodukovaného v té době CO2  může být odstraněna, nezávisle na kapacitě absorbentu.

Velikost absorbentu – je stanovena časem potřebným k absorpci CO2 a objemem na zaručení funkčnosti během celého času operace.

Pokles tlaku plynu, který prochazí přes absorbent – určuje množství energie potřebné, aby se plyn mohl dostat přes absorbent. Při velkých průtocích je úbytek tlaku vyšší.

Molecular Products vyrábí široké spektrum absorbentů CO2 včetně našich výrobků jako: natronové vápno, hydroxid lithný, superoxid draselný v mnoha formách.

DODÁVKY KYSLÍKU

Jak jsme již zmínili, druhou otázkou je poskytnutí osobám v uzavřeném prostoru dostatečné množství kyslíku. Když hladina kyslíku ve vzduchu klesne pod 14%, začne se zhoršovat zdravotní stav člověka.

Kyslík na ponorce se může dodávat z nádrží se stlačeným plynem, z nádrží s plynem v tekuté formě nebo pomocí chemického generátoru kyslíku. Stlačený plyn zabírá dost velký prostor a takové řešení je neefektivní, vzhledem na provozní náklady. Dodávání kyslíku v tekuté formě je relativně lepší řešení, ale vyžaduje velké množství přídavných zařízení i dodatečnou energii na přeměnu to stavu plynného, přičemž nelze jej skladovat po dlouhou dobu.

S ohledem na výše uvedené problémy a rovněž na podmínky, které jsou na ponorce (ohraničený prostor) nejlepším řešením jsou chemické generátory kyslíku – kyslíkové svíčky. Jsou výhodné vzhledem k ceně a uskladnění a navíc nevyžadují žádnou údržbu a mají dlouhou životnost. Z nich se vyrábí kyslík s vysokým stupněm čistoty při konstantním známém průtoku.

Porovnání objemové účinnosti pro individuální řešení (množství litrů O2 za normálních atmosférických podmínek / litry materiálu):

Stlačený kyslík pod tlakem 517 bar – 406 litrů

Tekutý kyslík – 798 litrů

Chloristan lithný – 1022 litrů

Superoxid draselný – 233 litrů

Peroxid vodíku – 959 litrů

POHLCOVÁNÍ JINÝCH LÁTEK

Kromě kontroly hladiny CO2 a O2 se v uzavřených prostorách objevují i ??jiné látky, které přímo neohrožují život a zdraví člověka, ale mohou značně ovlivnit komfort lidí, kteří se nachazejí v takovém prostoru. Různá zařízení jako i obyčejná lidská činnost přispívá k vytváření zápachu např.. ve formě těkavých olejů a tuků a také únikem látek z chladicích systémů. Těkavé látky unikají i z takových látek jako je plast nebo barva. Tyto relativně nízké hladiny znečištění mohou být absorbovány v uhlíkových filtrech (Chemsorb), nebo pomocí katalytického okysličování produkty Molecule nebo Sofnocast. Náš produkt Sofnosiv umožňuje odstraňovat z ovzduší sloučeniny síry, thioly a vlhkost a produkt Sofnocarb je impregnovaný uhlíkový filtr určený k odstraňování konkrétních chemických látek. Impregnované uhlíky se vyznačují vynikající schopností absorbovat škodlivé sloučeniny a jejich tvar má za následek vysokou objemovou absorpci. Pro speciální použití se využívají specifické chemické absorbenty např.. použití produktu Ethysorb na odstraňování ethylenu ze skladu čerstvého ovoce a zeleniny, aby se zamezilo jejich dozrávání.