JML-diving

Menu
MENU

Testování absorpčního vápna v závislostí od hloubky

Funkčnost Sofnolime 797 je dobře prověřena v podmínkách normálního atmosférického tlaku no samotný produkt se používá již mnoho let za různých podmínek a hloubkách, při použití vzduchu jako i dýchacích směsí. Naproti tomu je málo údajů shromážděných a dokumentovaných v reálných podmínkách potápění.

Z tohoto důvodu byly provedeny testy v reálných podmínkách potápění, s využitím místnosti ANSTI s použitím APD. Tento objekt zaručuje simulaci vlhkých podmínek pod tlakem (v hloubce) ve studené vodě a současně kontroluje tempo dýchání a cirkulaci CO2 a O2.

Protokol o testu a postup při provozu zařízení byly vyvinuty APD a byly použity při testování. Testy byly provedeny za použití standardního rebreathera Inspiration, pracujícího při dýchání 40 litrů za minutu (2 litry dechového objemu x 20 dechů za minutu v souladu s normou EN14143). Testovací soustava byla vyplněna skruberem se standardním absorbentem oxidu uhličitého – vzorek natronového vápna. Každý vzorek sorbentu byla zvážena a zaznamenána.

Sada byla nainstalována v testovací místnosti při normální potápěčské konfiguraci. Zkušební místnost obsahovala vodu ochlazenou na 4 ° C a tato teplota byla automaticky udržována po celou dobu testu. Plynové analyzátory byly kalibrovány na základě standardního postupu kalibrace plynu a průtok byl kontrolován před a během každé zkoušky. Rebreather byl ponořen ve zkušební nádrži a následně vystaven zkušebnímu tlaku během minuty od počátku zavádění CO2 do dýchacího přístroje. To zaručovalo, že začátek testu byl vždy stejný při minimalizaci času testu, kdy sada se nenacházela v testovací hloubce.

Každý test byl proveden v uzavřené dýchací smyčce 1,6 litru CO2 za minutu (v souladu s normou EN14143). Zapisoval se čas, který uplynul k dosažení parciálního tlaku 0,005 bar a 0,01 bar a počátečního průlomu CO2. Testovací systém ANSTI ukládal provozní parametry uzavratého okruhu včetně sledování dýchacího tlaku, teploty, tlaku v dýchacím oběhu a testovací místnosti.

Nakonec každého testu, sada se vybírala na povrch a absorbent byl odstraněn. Vzorky byly odebrány ze vstupu, výstupu a také ze smíšeného obsahu scrubera. Vzorky byly očíslovány a analyzovány MPL na obsah vody a uhličitanů, za účelem přesného měření celkového obsahu absorbovaného CO2 během zkušebního cyklu.

Hlavním cílem provedených testů bylo lepší pochopení činnosti Sofnolime 797 při potápěčských podmínkách. Příležitostně byly provedeny srovnání z jinými typy natronového vápna, které jsou dostupné na trhu. Zkouška se provádí při tlaku, který odpovídá 40 a 20 m hloubky. Teplota vody během testu oscilovala mezi 3,3 ° C a 4,9 ° C, většinou 3.9 °C. Teplota vydýchaného vzduchu byla 28°C +/- 1°C.

Výsledky ukazují, že Sofnolime 797dosahuje průměrné kapacitní hodnoty na úrovni 82 litrů CO2 na kilogram absorbentu v hloubce 40 metrů pro rebreather Inspiration (na základě suchého obsahu). To je ekvivalentní průměrné délce ponoru 143 minut při parciálním tlaku CO2 0,01 bar v hloubce 40 metrů.

Výsledky dvou ponorů do hloubky 20 metrů byly 107 litrů CO2 na kilogram absorbentu při potápěčské sadě s rebreatherem. To je ekvivalentní délce ponoru 184 minut při parciálním tlaku CO2 0,01 bar v hloubce 20 metrů.

Z výsledků vyplývá, že při zvyšování hloubky ponoru z 20 m na 40 m se zkracuje čas potápění průměrně o 22%. Při mělkém potápění s rebreatherem, čas potápění se blíží k 200 minutám při odhadovaném 8% poklesu času činnosti v prvních 20 metrech. Proto můžeme říci, že čas činnosti absorbentu se zkracuje o 10% při prvních 20 metrech ao dalších 20%, při ponoru z 20 do 40 metrů.

Na základě stejných výpočtů a podmínek, jiný absorpční materiál pohltil 57 litrů CO2 na kilogram při ponoru do 40 metrů a 82 litrů na kilogram při hloubce 20 ma při časech do parciálního tlaku CO2 0,01 bar, což odpovídá 99 a 139 minutám potápění. To nám dává pokles kapacity absorbentu o 28% při přemisťování se z 20m do 40 m hloubky.

Porovnání Sofnolime 797 s jiným potápěčským absorbentem ukazuje, že v obou případech (kapacita absorbování CO2 i času potápění), Divelime-Intersorb 812 byl průměrně okolo 20% na 20 metrech a 30% na 40 metrech méně efektivní než Sofnolime 797 (provedeno 14 ponorů ).

Závěry

• Místnost APD ANSTI nám zaručila reálné podmínky potápěčského prostředí na provedení zkoušek.

• Předpokládané výsledky Sofnolime 797 při nízké teplotě vody a vysokém tlaku vzduchu byly potvrzeny.

• Absorpční schopnost Sofnolime 797 oxidu uhličitého se ukázala mírně zmenšená avšak o předvídatelné hodnoty úměrně k zvyšujícímu se tlaku (hloubce), ve vodě s teplotou 4°C.

• Na základě dostupných údajů se zdá, že čas potápění s absorbentem se zkracuje o okolo 10% při 20 metrech a 30% při 40 metrech, ve srovnání s časem absorbce na povrchu (při použití relativně malých absorbentů 2-3 kg).

• Při testech Divelime-Intersorb 812 se ukázalo, že nejméně o 20% při 20 metrech a 30% při 40 metrech je horší, co se týče času ponoru od Sofnolime 797 při stejných podmínkách.

Tento text si můžete stáhnout ve formě článku kliknutím zde: Výzkum Sofnolime v hloubce